หน้าแรก

โรงเรียนวัดเสมียนนารี ยินดีต้อนรับ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 11  พฤศจิกายน  2560

รับลงทะเบียน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาแนะนำผู้บริหาร 

และนโยบายโรงเรียน

        

 

กิจกรรมวันลอยกระทง

          

        

การแสดงในกิจกรรมวันลอยกระทง

  

ผู้อำนวยการมอบของให้กับนักแสดง  และการรำวงย้อนยุค

 

นักเรียนร่วมกันทำกระทง

 

การประกวดการทำกระทง                                             ผู้บริหารลอยกระทง

   กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

        

 

        

 

        

 

       

 

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

          

 

           

 

           

 

 

ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ ปีการศึกษา 2560

นางสาวสุจิตรา  พรมพินิจ ครูภาษาไทย  นางสาวอารยา  ทองงอก ครูการศึกษาพิเศษ  นายศิริพงษ์   บัวกล่ำ  ครูสังคมศึกษาฯ

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 

  ณ ค่ายไทเกอร์แคมป์ จ.ลพบุรี

13-15 กรกฎาคม 2560

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

พิธีไหว้ครู

ปีการศึกษา  2560

 

          

 

     

ระเบียบการสมัครเรียนโรงเรียนวัดเสมียนนารี

เอกสารการสมัครเข้าเรียน

1. สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง
2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน  2 ชุด
 
 
เอกสารการย้ายเข้าเรียน
1.  เอกสารการย้ายของนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
      - ปพ 1
      - ปพ.6
2. สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง
3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
7. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน  2 ชุด
 
การแจ้งย้ายออก
1. รูปถ่ายของนักเรียนใส่ชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด