หน้าแรก

โรงเรียนวัดเสมียนนารี ยินดีต้อนรับ

 

 

ระเบียบการสมัครเรียนโรงเรียนวัดเสมียนนารี

เอกสารการสมัครเข้าเรียน

1. สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง
2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน  2 ชุด
 
 
เอกสารการย้ายเข้าเรียน
1.  เอกสารการย้ายของนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
      - ปพ 1
      - ปพ.6
2. สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง
3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
7. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน  2 ชุด
 
การแจ้งย้ายออก
1. รูปถ่ายของนักเรียนใส่ชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด