หน้าแรก

โรงเรียนวัดเสมียนนารี ยินดีต้อนรับ

พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่โรงเรียนวัดเสมียนนารี

วันที่ 18 มกราคม 2561

โดย นายอัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

   

 

    

 

 

      

 

 

          

 

กิจกรรมวันเด็ก

 

 

     

 

    

 

    

 

     

 

                

 

 

 

 

 

 

  กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดเสมียนนารี

เต้นแอโรบิค

 

  

เต้นลีลาศ จังหวะชะชะช่า

 

 อบรม อสร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 11  พฤศจิกายน  2560

รับลงทะเบียน

ผู้อำนวยการสถานศึกษาแนะนำผู้บริหาร 

และนโยบายโรงเรียน

        

 

กิจกรรมวันลอยกระทง

          

        

การแสดงในกิจกรรมวันลอยกระทง

  

ผู้อำนวยการมอบของให้กับนักแสดง  และการรำวงย้อนยุค

 

นักเรียนร่วมกันทำกระทง

 

การประกวดการทำกระทง                                             ผู้บริหารลอยกระทง

  

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

        

 

        

 

        

 

       

 

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

          

 

           

 

           

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 

  ณ ค่ายไทเกอร์แคมป์ จ.ลพบุรี

13-15 กรกฎาคม 2560

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

พิธีไหว้ครู

ปีการศึกษา  2560

 

          

 

     

ระเบียบการสมัครเรียนโรงเรียนวัดเสมียนนารี

เอกสารการสมัครเข้าเรียน

1. สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง
2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน  2 ชุด
 
 
เอกสารการย้ายเข้าเรียน
1.  เอกสารการย้ายของนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
      - ปพ 1
      - ปพ.6
2. สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง
3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
7. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน  2 ชุด
 
การแจ้งย้ายออก
1. รูปถ่ายของนักเรียนใส่ชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ชุด