สถิตินักเรียน

 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

 

ที่ ชั้น รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม
1 ปฐมวัยปีที่ 1/1 12 15 27
2 ปฐมวัยปีที่ 1/2 14 12 26
3 ปฐมวัยปีที่ 1/3 13 14 27
    39 40 80
         
4 ปฐมวัยปีที่ 2/1 14 17 31
5 ปฐมวัยปีที่ 2/2 15 17 32
6 ปฐมวัยปีที่ 2/3 13 18 31
  รวม 42 53 94
         
7 ประถมศึกษาปีที่ 1/1 23 11 34
8 ประถมศึกษาปีที่ 1/2 14 13 37
9 ประถมศึกษาปีที่ 1/3 20 14 34
  รวม 67 38 105
         
11 ประถมศึกษาปีที่ 2/1 16 18 34
12 ประถมศึกษาปีที่ 2/2 17 16 33
13 ประถมศึกษาปีที่ 2/3 15 19 34
  รวม 48 53 101
         
15 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 17 15 32
16 ประถมศึกษาปีที่ 3/2 21 13 34
17 ประถมศึกษาปีที่ 3/3 16 14 30
  รวม 54 42 96
         
18 ประถมศึกษาปีที่ 4/1 18 14 32
19 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 18 16 34
20 ประถมศึกษาปีที่ 4/3 18 17 35
  รวม 54 47 101
         
21 ประถมศึกษาปีที่ 5/1 18 17 35
22 ประถมศึกษาปีที่ 5/2 13 22 35
23 ประถมศึกษาปีที่ 5/3 19 17 36
  รวม 50 56 106
         
25 ประถมศึกษาปีที่ 6/1 14 24 38
26 ประถมศึกษาปีที่ 6/2 23 12 35
27 ประถมศึกษาปีที่ 6/3 25 11 36
         
  รวม 62 47 109
  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 416 376 792