ผู้บริหารโรงเรียนวัดเสมียนนารี

 

 ดร. ชลาลัย  นิมิบุตร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา