ประวัติโรงเรียนวัดเสมียนนารี

ประวัติโรงเรียนวัดเสมียนนารี

 

โรงเรียนวัดเสมียนนารี  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๒  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕  โดยเงินงบประมาณ  ๒,๐๐๐.- บาท  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๗๕  ใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลลาดยาว ๑ (วัดเสมียนนารี)  เดิมขึ้นอยู่กับตำบลลาดยาว   อำเภอบางซื่อ   จังหวัดพระนคร  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

                                ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

คณะกรรมการโรงเรียนสมัยนั้น ประกอบด้วย

                                ๑. นายสงัด                           ศรีเพ็ญ                   นายอำเภอบางซื่อ            ประธานกรรมการ

                                ๒. นายสวาสดิ์                     มาชะอุ่ม                ธรรมการอำเภอบางซื่อ      กรรมการ

                                ๓. ขุนอนุวัตรลาดยาว (อุ่น  เผือกจิตร)              กำนันตำบลลาดยาว            กรรมการ

                                ๔. พระอธิการจ้อย              เจียรภู่                     เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี     กรรมการ

 

คณะครูที่ทำการสอนรุ่นแรก

                                ๑. นายศาสตร์                      คุรุสาตะ                 ครูใหญ่

                                ๒. นายมงคล                       ศรีเมือง                  ครูผู้สอน

                                ๓. นายชม                            โพธิ์อ่อน                               ครูผู้สอน

                                ๔. นายจำลอง                      ไวยสุขศรี              ครูผู้สอน

 

ชื่อโรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมและเหตุการณ์ ดังนี้

                ๑. โรงเรียนประชาบาลตำบลลาดยาว ๑  (วัดเสมียนนารี)    อำเภอบางซื่อ    จังหวัดพระนคร

                ๒. โรงเรียนประชาบาลตำบลลาดยาว ๓  (วัดเสมียนนารี)    อำเภอบางเขน   สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

                ๓. โรงเรียนเทศบาลวัดเสมียนนารี   ตำบลลาดยาว   แขวงบางเขน  สังกัดเทศบาลนครกรุงเทพ  เมื่อวันที่

๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๐๘   โดยมติคณะรัฐมนตรี

                ๔. โรงเรียนวัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร (ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่

๓๘๕  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕)

                ๕. โรงเรียนวัดเสมียนนารี  แขวงลาดยาว  สำนักงานเขตจตุจักร  สังกัดกรุงเทพมหานคร

                โรงเรียนมีพื้นที่  ๒ ไร่  ๑ งาน  ๘๙.๒ ตารางวา  มีอาคารต่างๆ ตามประวัติการสร้าง ดังนี้

                พ.ศ. ๒๔๗๕       นายอำเภอและประชาชน จัดสร้างอาคารไม้ ๒ ชั้น  ใช้เงิน  ๒,๐๐๐.- บาท

                พ.ศ. ๒๔๙๖        ซ่อมแซมอาคารหลังเดิมใช้เงิน  ๖๐,๐๐๐.- บาท

                พ.ศ. ๒๕๐๗        วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  เวลา  ๒๑.๐๐ น.    อาคารเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนถูกไฟไหม้หมด  ต้องอาศัยเรียนที่ศาลาวัดเสมียนนารี

 กระทรวงศึกษาธิการ     ได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนไม้  ๒  ชั้น      มีมุขกลาง  ขนาด  ๑๒

ห้องเรียน  ด้วยเงินงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐.- บาท   ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดเสมียนนารี  ต่อจากพระอารามไปทางทิศเหนือ  ๑๐๐  เมตร

                พ.ศ. ๒๕๑๕        วันที่  ๕  พฤษภาคม   ได้งบประมาณกรุงเทพมหานคร   ให้ก่อสร้างอาคารตึก  ๓  ชั้น

๙  ห้องเรียน  ราคา  ๘๒๐,๐๐๐.- บาท  เป็นอาคาร ๑

                พ.ศ. ๒๕๑๙        ได้งบประมาณจากกรุงเทพมหานคร    สร้างอาคารตึก  ๓  ชั้น  ๖  ห้องเรียน   ต่อจากอาคาร ๑  ไปทางทิศเหนือ  เป็นอาคาร ๑/๑

                พ.ศ. ๒๕๒๐        ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  สร้างอาคารตึก  ๓  ชั้น  ๑๒  ห้องเรียน  แบบ

ร.๘๐๐/๒๕๒๐  ใช้งบประมาณ  ๑,๕๓๘,๐๐๐.- บาท  เป็นอาคาร ๒

                พ.ศ. ๒๕๒๑       ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร ๓ ชั้น   ๖  ห้องเรียน   ต่อจากอาคาร ๒ เดิม  มาทางทิศตะวันตก    ใช้เงิน ๙๕๕,๐๐๐.-บาท เป็นอาคาร ๒/๑

                พ.ศ. ๒๕๒๒      ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลรูปแชมเปญ ขนาดจุ ๘,๐๐๐ ลิตร  สูง ๑๐ เมตร

ราคา ๒๗๘,๐๐๐.-บาท

                พ.ศ. ๒๕๒๖       ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงกิจกรรมเป็นตึก  ๒  ชั้น    ชั้นล่างเปิดโล่งเป็นห้องประชุม

ขนาด  ๔  ห้องเรียน  ๖ x ๓๒  เมตร   ตามแบบ ศอ.๑๔๘/๑ - ๔  ราคา  ๑,๐๐๐,๐๐๐,- บาท   รื้อถอนและสร้างอาคารเรียน  งบประมาณปี ๒๕๓๐

                พ.ศ. ๒๕๓๑        ได้รับงบประมาณก่อสร้างตึก  ๓  ชั้น ขนาด  ๖ ห้องเรียน  แบบ สนศ. ๒๖๓  เป็นเงิน ๑,๖๘๓,๘๐๐.-บาท  ต่อจากอาคาร ๑  ไปทางทิศใต้  เป็นอาคาร ๑/๒

                พ.ศ. ๒๕๓๓       ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรง    แบบ ศอ. ๑๙๒    ชั้นล่างเป็นห้องส้วมนักเรียน  จำนวน ๖ ห้อง  เป็นเงิน ๓๒๓,๑๐๐.-บาท

                พ.ศ. ๒๕๓๔       ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรง   แบบ ศอ. ๑๙๒     ชั้นล่างเป็นห้องส้วมนักเรียน  จำนวน ๖ ห้อง  โดย กทม. อนุมัติให้รื้อถอนส้วมนักเรียนขนาด ๓  x  ๗.๘๐ เมตร  จำนวน ๖ ที่นั่ง เพื่อสร้างบ้านพักภารโรงตามแบบ ศอ. ๑๙๒  เป็นเงิน  ๓๖๗,๒๐๐.- บาท

                พ.ศ. ๒๕๓๖        ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรง   แบบ ศอ. ๑๙๒     ชั้นล่างเป็นห้องส้วมนักเรียน  จำนวน ๖ ที่นั่ง  เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐.-บาท โดย กทม.อนุมัติให้รื้อถอนส้วมนักเรียน ขนาด ๔ x  ๗ เมตร

                พ.ศ. ๒๕๓๗       ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  ตึก ๓ ชั้น  จำนวน ๑๒ ห้องเรียน แบบ ศอ. ๑๙๒   ชั้นล่างโล่ง และอนุมัติให้รื้อถอนโรงกิจกรรม ตึก ๒ ชั้น แบบ ศอ.๑๔๘/๑-๔ (อาคาร ๓) เป็นเงิน ๕,๔๐๙,๐๐๐.-บาท

                พ.ศ. ๒๕๓๗       ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  สร้างบ้านพักภารโรง  แบบ ศอ. ๑๙๒  ชั้นล่างเป็นห้องส้วมนักเรียน  จำนวน  ๖  ที่นั่ง  เป็นเงิน ๔๒๕,๘๐๐.- บาท  และอนุมัติให้รื้อถอนส้วมนักเรียนซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒  จำนวน ๑ หลัง

                พ.ศ. ๒๕๓๗       ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ - ๔  โดยสร้างม้านั่ง ค.ส.ล.หน้าอาคารเรียนเปลี่ยนแผงบังแดด ยกพื้นทางเท้า ค.ส.ล. หน้าอาคารเรียน เปลี่ยนบานประตูห้องเรียนเปลี่ยนประตูเหล็กยืดเป็นประตูเหล็กม้วน  และเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กเปิดรางยูพร้อมยกขอบรางเดิม  รวมเป็นเงิน  ๓๘๓,๐๐๐.- บาท

                พ.ศ. ๒๕๓๘       วันที่ ๑๕ ธันวาคม ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร(สก.) สร้างหลังคาโครงเหล็ก  กระเบื้องโปร่งแสง เชื่อมระหว่างอาคาร ๒ กับอาคาร ๓  เนื้อที่ประมาณ  ๒๓๔  ตารางเมตร เป็นเงิน  ๓๔๖,๓๒๐.- บาท    และได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร    สร้างที่ดื่มน้ำนักเรียนตามแบบ ศอ. ๑๓๘   ขนาด  ๑๐  ก๊อก

เป็นเงิน  ๓๖,๖๘๐.- บาท

                พ.ศ. ๒๕๔๐        วันที่  ๑๓  ธันวาคม   ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร   สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ เป็นตึก ๓ ชั้น แบบ สนศ. ๒๖๓  สร้างต่อจากอาคาร ๓  ไปทางทิศตะวันออก  เป็นพื้นหินขัดฝังเส้น พีวีซี. ทุกชั้น  ชั้นล่างเป็นห้องอาหารมีเคาน์เตอร์จ่ายอาหาร และห้องเก็บวัสดุเครื่องครัว  ชั้น ๒ - ๓  เป็นห้องเรียน  สร้างที่ดื่มน้ำนักเรียนขนาด  ๑๐  ก๊อก  แบบ ศอ. ๑๓๘  จำนวน  ๓  ที่  งบประมาณ  ๑,๕๒๕,๐๐๐.- บาท

                ปีงบประมาณ ๒๕๔๑  ปรับปรุงพื้นห้องเรียน อาคาร ๑ , ๒   และทางเดินอาคาร ๒  เป็นพื้นหินขัดฝังเส้น พีวีซี.  พร้อมบัวหินขัด   เนื้อที่ประมาณ  ๑,๔๘๘  ตารางเมตร   ปรับปรุงบันไดไม้ อาคาร ๑   เนื้อที่ประมาณ  ๓๑  ตารางเมตร ทาสีอาคาร ๑,๒ ทั้งหลัง เนื้อที่ประมาณ  ๔,๗๑๐ ตารางเมตร สร้างประตูเหล็กมีล้อเลื่อน แบบ ร. ๑๓๔  รวมงบประมาณ  ๑,๔๔๗,๐๐๐.- บาท

                ปีงบประมาณ ๒๕๔๒  สร้างพื้น ค.ส.ล. ตามแบบ ศอ. ๒๐๗  หนา  ๐.๑๐  เมตร  เนื้อที่ประมาณ  ๑๗๘  ตารางเมตร   ยกระดับสูงขึ้น  ๐.๒๐  เมตร   สร้างรางยู ค.ส.ล.   ตามแบบ ศอ.๒๐๘   พร้อมฝาตะแกรงเหล็กยาวประมาณ  ๑๕๗  เมตร พร้อมบรรจบกับแนวต่อท่อเดิม  สร้างบ่อพัก ค.ส.ล.  ๖  บ่อ  สร้างเวทีมาตรฐาน ตามแบบ

สนศ. ๓๘๔  รวมงบประมาณ  ๘๘๖,๐๐๐.- บาท

                ปีงบประมาณ ๒๕๔๓  ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหารโครงเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง  ขนาด ๙ x ๑๑.๕๐ เมตร  จำนวน ๑ แห่ง   เป็นเงิน  ๑๓๒,๐๐๐.-บาท