ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญา

 

การศึกษา  คือ  การเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนวัดเสมียนนารี  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม ส่งสร้างรากฐานระบอบประชาธิปไตย ชุมชนร่วมพัฒนา พร้อมนำพาสู่อาเซียนและสากลโลก