อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"เด็กดีมีคุณธรรม เน้นความกตัญญู"

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"โรงเรียนวิถีพุทธ"