การสมัครเรียน

การรับสมัครนักเรียน

 

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2562

           .............

 

การรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่  รับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกวันในเวลาราชการ

          ชั้นอนุบาล 1 

                - เกิดปี พ.ศ. 2554 - 16 พฤษภาคม 2555  มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจตุจักร

          ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

                - เกิดปี พ.ศ. 2552 - 16 พฤษภาคม 2553 มีทะเบียนบ้านในเขตจตุจักร

                - หลักฐานการจบการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล)

          การรับสมัครนักเรียนย้ายเข้ามาเรียน  ระดับชั้น ป.2-ป.6

                - เอกสารการย้ายจากโรงเรียนเดิมเอกสารการสมัครเข้าเรียน

1. สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง
2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน  2 ชุด